logo

de  uk  cz  pl

Žitavské pohoří

Nejmenší středohoří Nìmecka leží v srdci Evropy

Logo
links
           
Pohoří
Region
Historie
Geografie
Obrázky
Pozoruhodnosti
Tipy na výlety do hor
Tipy na výlety do okolí
Širší okolí
Volný èas
Pìší túry
Lezení
Cyklotrasy
Vodní sporty
Ostatní
Kontakt
Impresum

Lezení

(Zdroj: Kletterführer Zittauer Gebirge und andere Klettergebiete Sachsens, Sportverlag Berlin 1993)

Žitavské pohoří, které se nalézá v jihovýchodním výbìžku Saska, se výraznì vyvyšuje nad zbylou oblast Horní Lužice.

kletternVšechny èásti jsou bohatì zalesnìné, typické jsou strmé, rozeklané pískovcové skály a pìkné znìlcové kužele, které v třetihorách prorazily pùvodní jednolitou pískovcovou vrstvou a nyní tvoří nejvyšší vrcholky pohoří (Luž 793 m, Hochwald 749 m). Tyto vulkanické procesy rozehřály a zároveò vytvrdily okolní pískovce, které zèásti při chladnutí rozpukly, jak je vidìt ještì dnes na "varhanech" v lomu na mlýnská kola v Jonsdorfu.

Celá oblast Žitavského pohoří je chránìnou krajinnou oblastí. Rùznorodé sklaní útvary, mezi nimi i skály vhodné k lezení, jsou přírodní památky s zvláštní ochrannou (Kalich (Kelchstein), Velké a Malé varhany (Große und Kleine Orgel, Jepiška (Nonnenfelsen) aj.). Jižnì od Jonsdorfu se nalézá chránìná krajiná oblast "Jonsdorfské skalní mìsto", která sahá až ke státní hranici.

kletternPískovec pohoří je stejnì jako ten labský usazenina severoèeského křídového moře ze středního a horního turonu. Západnì od Jonsdorfu se nachází geologicky mladší vrstvy coniac. Vlastnosti horniny jsou ale rùzné. Pouze na omezeném území nalezneme normální, střednì hrubý pískovec, vìtší prostor zabírá hrubozrný, šterkovitý pískovec. Èást štìrku, skoro jen z křemene, je usazen v pískovci ve slabých, ohranièených pásech, èást je uložena rovnomìrnì, bez ostrého ohranièení ve střednì- až hrubozrném pískovci.

Projevují se silnìji než v Labských pískovcích vlivy terciérního vulkanismu: Silné zeštìrkování především v severní èásti pohoří a èastý výskyt železných žil v celé oblasti propùjèují pískovci mimořádnou tvrdost a ostrost. Silné èervené zbarvení skal, obzvlášť v ojbínském regionu, je zpùsobeno hydrátem oxidu železitého.

kletternV Žitavském pohoří je horolezeckou ohranièenou oblastí horní údolí Weißbachtal (severovýchodnì od Lückendorfu), Ojbínský kotel (Oybiner Kessel) s okrajem a jonsdorfský region. Z celkem 88 vrcholkù jich jen málo dosahuje výšky 30 m. V celkovém obrazu žitavského pohoří hrají skály k lezení jen podřadnou roli, ze kterých stojí za zmínku skalní skupiny jako Rùžové kameny (Rosensteine), Dvojèata (Zwillinge) na Ojbínu a Jeptiška (Nonnenfelsen). Východnì od údolí Weißbachu pokraèují horolezecké skály na území Èeské republiky.