logo

de  uk  cz  pl

Žitavské pohoří

Nejmenší středohoří Nìmecka leží v srdci Evropy

Logo
links
           
Pohoří
Region
Historie
Geografie
Obrázky
Pozoruhodnosti
Tipy na výlety do hor
Tipy na výlety do okolí
Širší okolí
Volný èas
Pìší túry
Lezení
Cyklotrasy
Vodní sporty
Ostatní
Kontakt
Impresum

Žitava


bild

Statistika

PSČ: 02763
Předvolba: 03583
27 454 Obyvatel
Plocha: 25,41 km²
Internet:
http://www.zittau.de/
Starosta:
Arnd Voigt

Žitava je nejjihovýchodnìjší okresní mìsto Nìmecka, nachází se v Nìmecko-Polsko-Èeském Trojzemí. Centrum Vás zve na prohlídku radnice, malých obchodù a kostelù. Za shlédnutí stojí mnoho impozantních renezanèních a barokních domù. Svìdèí o v minulosti bohatém mìstì Šestimìstí. Radnice byla postavena v letech 1840-1845 podle plánù Karla Friedricha Schinkela, dnes je významným centrem tržního námìstí.

Bezpoèet kašen z rùzných epoch rozdìlených po celém mìstì zve ke zdržení. Kvìtinové hodiny, známý symbol, se ukazují v každé roèní dobì ve zmìnìném podobì.

Zvláštností je Žitavské postní plátno z roku 1472. 8,20 m vysoké a 6,80 m široké plátno s 90 vyobrazeními Starého a Nového zákona je jedineèným textilním dílem a jedním z nejvýznamìjších umìleckých pokladù středovìku. Prohlédnout si ho mùžete v 7 m a 9 m vysoké vitrínì v kostelu "Svatého kříže".